Privacyverklaring

BabyReveal.nl

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle site bezoeken, transacties en
overeenkomsten met BabyReveal. Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is:
68286198.
Ons vestigingsadres is:

Verboomstraat 241
3082JL
Rotterdam
Nederland
Ons postadres is:

Verboomstraat 241
3082JL
Rotterdam
Nederland
Algemeen

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Babyreveal de persoonsgegevens van haar bezoekers
verwerkt.

Gegevensgebruik

Bij BabyReveal vinden we het zeer belangrijk dat de door de consument verstrekte gegevens
zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. BabyReveal zal de verstrekte persoonsgegevens
niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de
uitvoering van de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij naam, het factuur- en
afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Deze
betaalgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om de betaling van de aangekochte artikelen
te voldoen.
Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden.
Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek
en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te
herleiden tot de bezoeker. De gegevens van de bezoeker(s) blijven onbekend.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u vindt dat
BabyReveal niet zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat of wanneer wij niet reageren op
uw verzoek om uw gegevens in te zien of te wijzigen.

Gegevens aanpassen, inzien of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@babyreveal.nl. Zijn de
persoonsgegevens met toestemming verkregen, dan kan deze toestemming dus altijd weer
worden ingetrokken.
MijnWebwinkel
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u ten
behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld.
MyOnlineStore heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij
zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore is op basis van de
overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen
te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen
met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld
en/of opgeslagen.
Vimexx
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Vimexx. Vimexx verwerkt
persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan
deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen
persoonsgegevens. Vimexx heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.
Vimexx is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Wij maken voor ons
reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van . Deze partij heeft passende
technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw
en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. heeft geen toegang tot ons postvak en wij
behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.
Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van
het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw
betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische
en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie
behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te
verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle
hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens
zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden
inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is
toegestaan.
WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via
WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur
deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen.
WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan
WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval
dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met
WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review
achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor

om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben
wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met
betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de
onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.
PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij
maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor
noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt
deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat
PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter
beschikking.
E-boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten
van E-boekhouden. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking
tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.
Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-boekhouden is tot
geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-boekhouden gebruikt
uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de termijn waarin wij dit relevant achten in het
kader van onze dienstverlening, tenzij Babyreveal op grond van een wettelijke bepaling verplicht
is persoonsgegevens langer te bewaren.
Cookies

Babyreveal maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de
website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website
op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen
zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kunnen wij de bezoeker bij een volgend
bezoek nog beter van dienst zijn. U kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet
worden. U kunt uw browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of
gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen
plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de
meestgebruikte moderne browsers geboden. De cookies kunnen altijd van een computer worden
verwijderd, ook weer via je browser.

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat
het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij
gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij
gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u
op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden
gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te
voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst
tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel
onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres,
webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan BabyReveal op grond van een wettelijke verplichting worden
gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van
overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen
ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel
bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit
bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van
toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te
bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar
aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.
Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde
rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij
leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In
beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel
naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-
mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij
houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt
u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te
allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt
dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw
verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een
kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich
hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
Rectificatie Recht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking
doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie
op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres
een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw
verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een
bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek
met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30
dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of
in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid
kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door of in opdracht van BabyReveal. Als u bezwaar maakt zullen wij
onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is
uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten)
verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft
bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te
worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van
toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze
contactpersoon voor privacyzaken.
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende
wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw
surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met
andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google
gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords)
en overige Google-diensten en producten.
Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld
in deze privacyverklaring.
Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter
altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop
wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-
mail op de hoogte.
Contactgegevens
BabyReveal

Bekkerweg 107, 6417BV, Heerlen, Nederland Tel: +316-40020687 E-mail Info@babyreveal.nl
Contactpersoon voor privacyzaken
Jules Verreck
Klantrecht

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Alle op deze website
geplaatste content, website ontwerp, layout en alle in deze website gebruikte broncode zijn
eigendom van Babyreveal. Niets van onze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Babyreveal.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde
persoonsgegevens, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen:

× Hoe kan ik je helpen?